Вработени

др. Наташа Тозија

Др. Наташа Тозија дипломира на Стоматолошкиот факултет во Скопје во 1983 год. Во 1986 год. се вработи во "Здравствен Дом" - Скопје како општ стоматолог во диспанзерот за трудова медицина при ФАС "11 Октомври". Извршува стоматолошки услуги од областа на реставративна стоматологија, пародонтологија, орална хирургија и протетика за вработените и нивните семејства. Од 1996 год. работи во ординацијата за деца и младинци при СЕПУГС "Васил Антевски Дрен" при што е одговорна за превентивните програми одредени од МЗ, а исто така обавува и куративна дејност.
Во 2005 год. ја основа ординацијата по општа стоматологија ПЗУ "11 Октомври" во истоимениот објект на "Здравствен Дом" - Скопје. Во текот на долгата и плодна кариера, Др. Тозија покажува постојан стремеж за професионално усовршување и надградување. Учествува на многубројни домашни и интернационални конгреси, симпозиуми и семинари каде изложува свои трудови.
Во 2004 год. посетува едукација организирана од МЗ на РМ и е номинирана за национален едукатор . Престојува на катедрата за ендодонција при Универзитетот во Осло, Норвешка, каде ги збогатува и усовршува своите знаења од областа на ендодонцијата. Организира ендодонтски семинар со водечки едукатор од Норвешка кој е оценет како еден од најуспешните кај нас.
Зборува течно англиски јазик.

др. Ристе Ќандовски

Др. Ристе Ќендаровски дипломира на Стоматолошкиот Факултет, при универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2009 година. Неговиот лекарски стаж, со времетраење од шест месеци, го има завршено на Стоматолошкиот клинички центар Св.Пантелејмон во Скопје. Во 2011 година стапува во редовен работен однос со ПЗУ “11Октомври” како доктор по општа стоматологија.
Го има положено државниот испит и лиценца за работа. Исто така, има постер презентација како коавтор на BaSS во 2014 година, со тема „Presentation of root canal treated teeth with Endo-Express system”. Тој исто така има посета на бројни семинари и конгреси.
Има одлично познавање на англискиот јазик.